Spring naar inhoud

Diensten

Huurdersplatform Nieuw Elan vertegenwoordigt de belangen van huurders van twee organisaties:

Wat doet Nieuw Elan voor u als huurder?

 • we informeren huurders over actueel nieuws via deze website, social media en een digitale nieuwsbrief,
 • we ondersteunen bewonerscommissies en huurderswerkgroepen in wijken en buurten,
 • we ondersteunen huurders bij klachten en ontevredenheid over de woningcorporatie,
 • we halen actief de wensen en behoeften, en meningen van de huurders op zodat we weten wat huurders willen,
 • we organiseren bijeenkomsten zodat u met andere huurders kan praten over uw wijk of buurt of andere zaken,
 • we organiseren cursussen voor huurders over actuele thema’s en onderwerpen,
 • we nemen deel aan het overleg over prestatieafspraken (tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties),
 • we beoordelen advies- en instemmingsaanvragen van de woningcorporaties,
 • we proberen de publieke opinie te beïnvloeden door middel van onderzoeken, persberichten en symposia,
 • we maken voorstellen/beleid bij zaken, die voor huurders van belang zijn.

Het Huurdersplatform Nieuw Elan overlegt met Elkien in Leeuwarden en Sneek, Habion over onderwerpen op het gebied van beheer en beleid ten aanzien van het hele woningbezit, zoals:

 • huurprijsbeleid (jaarlijkse huurverhoging)
 • servicekosten
 • onderhoudsbegroting
 • jaarverslag

Nieuw Elan maakt daar afspraken over met de verhuurders en denkt mee met het ontwikkelen van beleid. Sinds de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed op het beleid van gemeenten en corporaties. In het overleg met gemeenten en corporaties gaat het over het wonen in de gemeente, over de woonomgeving, de kwaliteit van de woning, betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurwoningen. Steeds meer praten we ook mee over onderwerpen van het sociale domein, omdat deze onderwerpen het wonen raken. Deze afspraken leggen we vast in prestatieafspraken.

De bewonerscommissies en huurderswerkgroepen

Huurderswerkgroepen overleggen zelf twee keer per jaar (in het voorjaar en najaar) met de verhuurder over zaken die betrekking hebben op hun eigen complex of woonomgeving, zoals:

 • onderhoud van de woning/complex
 • servicekosten voor het complex
 • overlastproblemen
 • groenonderhoud
 • gang van zaken bij een eventuele renovatie

Huurderswerkgroepen kunnen daarbij ondersteund worden door het Huurdersplatform Nieuw Elan. Huurders, die een nieuwe huurderswerkgroep willen oprichten, kunnen ook rekenen op ondersteuning en opleiding. Hiervoor hebben wij een standaardpakket samen gesteld.

Huurderswerkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden een financiële bijdrage van het Huurdersplatform Nieuw Elan. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van de grootte van een complex of wijk. Wilt u weten wie uw contactpersoon is in uw complex of wijk is, dan kunt u contact opnemen met het Huurdersplatform Nieuw Elan.

Platform bijeenkomsten

Huurders, de huurderswerkgroepen en bewonerscommissies, die aangesloten zijn bij het Huurdersplatform Nieuw Elan, kunnen vier keer per jaar elkaar ontmoeten op Platform bijeenkomsten. Hier kunt u met elkaar overleggen en belangrijke zaken aan Nieuw Elan voorleggen. Nieuw Elan zal ook belangrijke zaken over beleid en beheer worden aan u voorleggen en uw mening vragen. Ook wisselt men tijdens de vergadering ervaringen uit en wordt overlegd over zaken, die in complexen of wijken spelen.