Spring naar inhoud

Diensten

Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan is een huurdersorganisatie en vertegenwoordigt de belangen van huurders van meerdere organisaties:

Wat doet Nieuw Elan voor u als huurder?

 • we ondersteunen en helpen u als u klachten heeft of ontevreden bent over de woningcorporatie,
 • we halen actief uw wensen en behoeften op, en vragen uw mening over onderwerpen,
 • we informeren u over actueel nieuws via onze website, social media,
 • we ondersteunen bewonerscommissies in wijken en buurten,
 • we organiseren bijeenkomsten zodat u met andere huurders kan praten over uw wijk of buurt of andere zaken,
 • we nemen deel aan het overleg over prestatieafspraken (tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties) zodat uw belangen behartigd worden,
 • we maken voorstellen voor beleid, die voor huurders van belang zijn,
 • we beoordelen advies- en instemmingsaanvragen van de woningcorporaties,
 • we proberen de publieke opinie te beïnvloeden door middel van onderzoeken, persberichten en symposia.

Samen werken we aan fijn en onbezorgd wonen voor u als huurder!

In gesprek met woningcorporaties en gemeenten

Huurdersplatform Nieuw Elan overlegt met de woningcorporaties over onderwerpen op het gebied van beheer en beleid ten aanzien van het hele woningbezit, zoals:

 • huurprijsbeleid (zoals de jaarlijkse huurverhoging)
 • servicekosten
 • onderhoudsbegroting
 • sloop- en nieuwbouw

Sinds de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed op het beleid van gemeenten en corporaties. Wij voeren dit overleg voor u met de gemeente en woningcorporatie. Wij stellen kritische vragen, denken mee en voeren voor u de onderhandelingen. Het gaat over zaken die alle huurders aan gaan. Zoals de woonomgeving, de kwaliteit van de woningen en betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurwoningen voor de toekomst. Steeds vaker praten we ook mee over onderwerpen zoals zorg en ondersteuning, omdat deze onderwerpen het wonen raken. Deze afspraken leggen we vast in prestatieafspraken. Elk jaar leggen we deze afspraken opnieuw vast.

De bewonerscommissies
Bewonerscommissies overleggen zelf twee keer per jaar (in het voorjaar en najaar) met de corporatie over zaken die betrekking hebben op hun eigen complex of woonomgeving, zoals:

 • onderhoud van de woning/complex
 • groenonderhoud
 • gang van zaken bij een eventuele renovatie
 • leefbaarheid in het complex

Wilt u een bewonerscommissie oprichten? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u daarbij helpen. Ook bieden wij u een pakket aan met allerlei nuttige informatie, begeleiding en scholing.

Platform
Bewonerscommissies, die aangesloten zijn bij Huurdersplatform Nieuw Elan, ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar bij het Platform. Hier kunt u met elkaar overleggen, ervaringen uitwisselen en belangrijke zaken aan Nieuw Elan. Uw inbreng is voor ons van groot belang. Twee keer per jaar nodigen wij alle huurders uit voor een algemene huurdersvergadering.