Spring naar inhoud

Prestatieafspraken 2018 gemeente Leeuwarden

Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente Leeuwarden, woningbouw- en huurdersorganisaties vastgesteld.

De gemeente Leeuwarden, de corporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben voor 2018 nieuwe prestatieafspraken vastgesteld. De samenwerking in 2018 richt zich op de betaalbaarheid van het wonen, het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad en een goede integratie van wonen en zorg. De corporaties hebben plannen om voor € 90 miljoen te investeren in 2018.

Betaalbaarheid
Het thema betaalbaarheid blijft hoge prioriteit houden. Partijen gaan in 2018 verder aan de slag met concrete maatregelen om de woonlasten in brede zin voor de doelgroep te verlagen. Een groot aantal producten en projecten dat gericht is op betaalbaarheid worden gebundeld en waar nodig worden nieuwe maatregelen ontwikkeld.

Beschikbaarheid
Het is belangrijk dat de woningvoorraad van de corporaties voldoende toegankelijk is. De corporaties gaan transformeren en nieuw bouwen, maar deze nieuwbouw is er in belangrijke mate op gericht om de woningvoorraad te vernieuwen.

Kwaliteit van woningen
De corporaties blijven fors investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad. Ook in 2018 wordt een groot aantal woningen in de gemeente Leeuwarden opgeknapt en worden energielabels verbeterd. Hiermee wordt bijgedragen aan betaalbare huurwoningen door lagere energiekosten en tegelijkertijd wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd.

Sociaal domein
Het aantal huurders dat zorg ontvangt groeit, omdat ouderen langer zelfstandig wonen en personen met een psychische aandoening vaker buiten een instelling wonen. Deze ontwikkeling vraagt nauwe samenwerking tussen gemeente, corporaties en zorgaanbieders, om ervoor te zorgen dat deze zelfstandig wonende huishoudens de goede zorg wordt aangeboden. Bijzondere aandacht is er voor personen met verward gedrag en voor sociale veiligheid. Daarom wordt in 2018 fors ingezet op het verbinden van het sociale en fysieke domein.