nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Prestatieafspraken woonbeleid 2022

30 mrt 2022

Prestatieafspraken over het woonbeleid voor 2022

Nieuw Elan heeft samen met de gemeenten, Elkien en andere huurdersorganisaties afspraken gemaakt over het woonbeleid voor 2022. Dit noemen wij de prestatieafspraken. Hieronder hebben we een aantal speerpunten benoemd.

Nieuw Elan

 • Inzetten van de energiebus van de Woonbond
 • Onderzoeken hoe huurders met een smalle beurs energiezuinige apparatuur kunnen aanschaffen
 • Actief meedoen met wijkschouwen samen met andere betrokken partijen zoals gemeente, corporatie, wijkpanels etc.
 • We zijn en blijven nauw betrokken bij de herontwikkeling van Heechterp (Leeuwarden) en Het Eiland
 • We zijn in Leeuwarden en Sneek meer aanwezig in de wijken

Huurbeleid Elkien

 • 70% van de huurwoningen heeft een huurprijs tot €633,25
 • Investeren van €22 miljoen voor woningverbetering en verduurzamen van woningen in Leeuwarden
 • Investeren van €13.5 miljoen voor woningverbetering en verduurzamen van woningen in Súdwest-Fryslân

Gemeente Leeuwarden

 • Vereniging Friese Woningcorporaties doet samen de huurdersorganisaties in 2022 onderzoek naar de betaalbaarheid (brede woonlasten). Op basis van dit onderzoek komt er een uniforme woonlastenbenadering gericht op betaalbare huren, verlagen van woonlasten en schuldhulpverlening
 • Invoeren van de Voorzieningenwijzer. Een hulpmiddel om financiële kansen en risico’s in kaart te brengen o.a. op het gebied van: energie, zorgverzekering, toeslagen, belastingen en gemeentelijke minimaregelingen
 • Bij nieuwbouwprojecten stelt de gemeente bouwgrond beschikbaar tegen een sociale prijs voor sociale woningbouw. Zodat corporaties in staat zijn nieuwe huurwoningen te bouwen
 • Er komen alternatieve woonvormen voor speciale doelgroepen (onconventioneel wonen). De locaties en doelgroepen worden komend jaar bepaald. Realisatie wordt waarschijnlijk 2023

Súdwest-Fryslân

 • Inzetten instrumentenkoffer betaalbaarheid. Hier staan alle afspraken en regelingen in, waarmee we willen voorkomen dat huurders betalingsproblemen krijgen
 • Oog voor knellende thuissituaties. Concrete afspraken over wonen en zorg; door het versterken van structuur van signalering, hulp en ondersteuning
 • Nieuw Elan is actief gesprekspartner voor de huisvesting en spreiding van de statushouders. Zodat draagkracht en draaglast in de wijk in balans blijft

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met ons op via info@nieuw-elan.nl of 058 215 91 19

 

Terug naar nieuwsoverzicht