nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Bod 2024 Nieuw Elan

Nieuw Elan heeft haar jaarlijkse inzet verwoord in een bod. Daarin staat wat wij als huurdersorganisatie belangrijk vinden en waar volgens ons aandacht aan besteed zou moeten worden door gemeenten en woningcorporaties. Dit bod is naar de gemeenten waar we actief zijn en naar de corporaties gestuurd en vormt een belangrijke basis voor de onderhandelingen.

We geven een kort overzicht van de belangrijkste punten uit het bod 2024:

Programma ‘stem van de huurder’

Het geven van een stem aan huurders is onze belangrijkste taak. We halen informatie op via de Grote Huurdersenquête en ons huurderspanel. Zo weten we wat er leeft bij onze achterban. De uitkomsten willen we vaker delen met gemeenten en corporaties, zodat die bewust zijn van de knelpunten en deze kunnen oppakken. Huurders hebben te maken met de nodige problemen. We zien een forse toename van het aantal aanvragen om te bemiddelen bij klachten richting corporaties en particuliere verhuurders. Steeds meer huurders laten zich horen en komen in actie om hun recht op een betaalbare, comfortabele en duurzame woning te claimen. Dit zal Nieuw Elan zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen.

Samenwerking

Ons werk wordt steeds complexer door de maatschappelijke vraagstukken en de wet- en regelgeving. We zoeken de samenwerking met die partners waarmee dat gewenst en zinvol is. We maken een bewuste afweging over deelname aan de verschillende overlegtafels (provinciaal, gemeentelijk, verhuurders). Onze tijd is schaars.

Betaalbaarheid van het leven

Onze missie is fijn en onbezorgd wonen, nu en in de toekomst. Daar hoort een huur bij die past bij je financiële situatie. Betaalbaarheid is al jaren een speerpunt voor Nieuw Elan. Het onderwerp staat in alle gesprekken die wij met gemeenten en verhuurders voeren hoog op de agenda. De financiële toekomst is voor veel huurders onzeker, zeker als het om energie en duurzaamheid gaat. We zitten er bovenop om te zorgen dat verhuurders tempo maken met het verduurzamen van woningen en daar duidelijk over communiceren met hun huurders. Wel zijn we kritisch: het effect van verduurzaming lijkt vooral de energiebedrijven winst op te leveren. Wij gaan onderzoeken of dit niet anders kan.
We hebben besloten om te stoppen met het Budgetlab. Er zijn genoeg partijen die hier op inspelen en een extra dienst vanuit Nieuw Elan heeft niet voldoende meerwaarde.

Kwaliteit van het wonen

In 2024 zullen we verder onderzoek doen naar de wooncarrière van huurders (de ontwikkeling van opeenvolgende woningen waarin iemand gedurende zijn of haar leven woont). Daarnaast willen we ons richten op bewustzijn bij huurders over de toegankelijkheid van hun woning als ze ouder zijn. Verder leveren wij een bijdrage aan de verdere uitwerking van de gemeentelijke woon-zorgvisies en denken hierin mee.